در طرح افرای بانک تجارت می‌توانید بر مبنای میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری و یا کوتاه‌مدت خود تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود پایین بگیرید.

با افرای طلایی تجارت تا ۷۵% سپرده، تسهیلات ۸ درصدی بگیرید

در این طرح بر مبنای میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری و جاری بدون دسته‌چک، تسهیلات با نرخ پایین و با دوره بازپرداخت ۱۸ و ۲۴ ماهه پرداخت می‌شود.
در طرح افرای طلایی ۱، تا سقف ۷۵% میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری و جاری بدون دسته‌چک، تسهیلات با سود ۸% به متقاضی پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت تسهیلات در این طرح، ۱۸ ماه خواهد بود.
در طرح افرای طلایی ۲، تا سقف ۵۰% میانگین شش‌ماهه حساب‌های جاری و جاری بدون دسته‌چک، تسهیلات با سود ۴% به متقاضی پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت تسهیلات در این طرح، ۲۴ ماه خواهد بود.

عنوانافرا طلایی ۱افرا طلایی ۲
مدت میانگین سپرده۶ ماه۶ ماه
نوع سپردهحساب‌جاری/حساب‌جاری بدون دسته‌چکحساب‌جاری/حساب‌جاری بدون دسته‌چک
ضریب تسهیلات۷۵% سپرده۵۰% سپرده
نرخ تسهیلات۸%۴%
نوع تسهیلاتکارت اعتباری مرابحه/مرابحه عادیکارت اعتباری مرابحه/مرابحه عادی
مدت بازپرداخت۱۸ ماه۲۴ ماه

 

تسهیلات افرای نقره‌ای با حساب سپرده ۱۰ درصدی

در طرح افرای نقره‌ای بر اساس میانگین ۶ ماهه حساب کوتاه‌مدت عادی که سود ۱۰ درصدی به آن تعلق می‌گیرد، تسهیلات با نرخ ۱۵% و با دوره بازپرداخت ۱۸ و ۲۴ ماهه پرداخت می‌شود.
در طرح افرای نقره‌ای ۱، تا سقف ۷۵% میانگین شش‌ماهه حساب کوتاه‌مدت، تسهیلات با سود ۱۵% به متقاضی پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت تسهیلات در این طرح، ۱۸ ماه خواهد بود.
در طرح افرای نقره‌ای ۲، تا سقف ۵۰% میانگین شش‌ماهه حساب کوتاه‌مدت، تسهیلات با سود ۱۵% به متقاضی پرداخت می‌شود. مدت بازپرداخت تسهیلات در این طرح، ۲۴ ماه خواهد بود.

عنوانافرا نقره‌ای ۱افرا نقره‌ای ۲
مدت میانگین سپرده۶ ماه۶ ماه
نوع سپردهکوتاه‌مدت عادیکوتاه‌مدت عادی
ضریب تسهیلات۷۵% سپرده۵۰% سپرده
نرخ تسهیلات۱۵%۱۵%
نوع تسهیلاتکارت اعتباری مرابحه/مرابحه عادیکارت اعتباری مرابحه/مرابحه عادی
مدت بازپرداخت۱۸ ماه۲۴ ماه

 

شرایط و سقف تسهیلات

اشخاص حقیقی و حقوقی با حفظ و ارتقای میانگین حساب‌های جاری، جاری بدون دسته‌چک و کوتاه‌مدت عادی خود در بانک تجارت و یا افتتاح حساب جدید در این بانک می‌توانند از تسهیلات طرح افرای طلایی و نقره‌ای بهره‌مند شوند. مشتریانی که دارای حساب سپرده و جاری بانک تجارت هستند برای گرفتن تسهیلات طرح افرا، میانگین حساب حداکثــر ۲ ماه قبل از شروع طرح محاسبه خواهد شد.

  • در طرح طلایی و نقره‌ای افرا، سقف تسهیلات برای اشخاص حقیقی حداکثر ۵۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون تومان است.
  • بر اساس میزان تسهیلات دریافتی، متقاضی باید ضامن‌هایی چون نامه کسر از حقوق، سند ملکی، جواز کسب و … را به بانک ارائه کند.
  • در این طرح امکان انتقال امتیاز دریافت تسهیلات به اشخاص ثالث (صرفاً اشخاص حقیقی) وجود دارد.
  • اشخاص حقوقی می‌توانند امتیاز تسهیلات خود را صرفاً به کارکنان خود با رعایت سقف تسهیلات فردی طرح منتقل کنند.